Palikti atsiliepimą Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Tėvystės įgūdžių mokymai, Sveikatos stiprinimas, Nėščiųjų kursai
Kelmės r., Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė
+370 427 52239
amžius nuo 0 iki 99

III. BIURO VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
12. Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti
savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą
savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą,
gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.
13. Pagrindinė Biuro veiklos sritis – Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais
reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas
fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje, taip pat kelių savivaldybių teritorijoje,
jeigu tai yra nustatyta Biuro steigėjo ir kitų savivaldybių sudarytoje sutartyje. Biuro veiklos
uždaviniai :
13.1. vykdyti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijas: visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų
mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas, visuomenės sveikatos stiprinimą, visuomenės sveikatos stebėseną;
13.2. vykdyti savarankiškąsias savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas:
rengti, tvirtinti ir įgyvendinti tikslines savivaldybės sveikatos programas, atsižvelgiant į
vyraujančias visuomenės sveikatos problemas; dalyvauti įgyvendinant valstybines visuomenės
sveikatos strategijas ir programas, tarpinstitucinius veiklos planus; vykdyti vaikų ir jaunimo
visuomenės sveikatos priežiūrą, išskyrus visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje
esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose
ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
3
programas; įtraukti į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą socialinius partnerius; vykdyti kitas
įstatymų nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas.
14. Biuro veikla:
14.1. visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje:
14.1.1. visuomenės sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas;
14.1.2. visuomenės sveikatos propagavimas;
14.1.3. visuomenės, valdymo ir vykdančiųjų institucijų informavimas ir konsultavimas
visuomenės sveikatos klausimais;
14.2. savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas):
14.2.1. visuomenės ir jos grupių sveikatos būklės ir jos kitimo dinamikos stebėsenos
organizavimas ir vykdymas;
14.2.2. fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų fizinės aplinkos veiksnių ir jų ryšio su sveikata
stebėsenos organizavimas ir vertinimas;
14.2.3. socialinių, ekonominių, psichosocialinių veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos
organizavimas ir vykdymas;
14.2 4. gyvensenos ir jos ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
14.2.5. sveikatos priežiūros sistemos raidos stebėsenos organizavimas ir vykdymas;
14.2.6. kitų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programoje numatytų objektų
stebėsena;
14.3. pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika savivaldybėje;
14.4. neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė savivaldybėje:
14.4.1. visuomenės sveikatai darančių įtaką aplinkos (fizinės, socialinės, ekonominės)
veiksnių analizavimas ir vertinimas bei dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant poveikio mažinimo
priemones;
14.4.2. organizavimas ir dalyvavimas vykdant visuomenės psichikos sveikatos stiprinimą ir
sutrikimų profilaktiką;
14.4.3. sveikos gyvensenos skatinimas:
14.4.3.1. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant rūkymo profilaktikos
priemones;
14.4.3.2. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant alkoholio vartojimo mažinimo
priemones;
14.4.3.3. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant narkomanijos ir kitų
psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos priemones;
14.4.3.4. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant fizinio aktyvumo skatinimo
priemones;
14.4.3.5. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant sveikos mitybos skatinimo
priemones;
14.4.3.6. kitų sveikos gyvensenos veiksnių skatinimo priemonių planavimas ir
įgyvendinimas;
14.4.4. aplinkos veiksnių (fizinės, socialinės, ekonominės) poveikio sveikatai vertinimas;
14.5. visuomenės sveikatos programų savivaldybėje įgyvendinimas:
14.5.1. tikslinių savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų
rengimas pagal savivaldybėje nustatytą sveikatos sutrikimų ar sveikatai įtakos darančių veiksnių
paplitimą;
14.5.2. valstybinių visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų pritaikymas ir
įgyvendinimas;
14.6. vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas:
14.6.1. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo
mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;
14.6.2. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių profesinėse mokyklose,
veiklos organizavimas ir koordinavimas;
4
14.6.3. sveikatos specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo įstaigose, veiklos
organizavimas ir koordinavimas;
14.6.4. vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas;
14.7. bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:
14.7.1. bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo klausimais organizavimas ir socialinių
partnerių įtraukimas;
14.7.2. visuomenės sveikatinimo priemonių integravimas į kitas veiklos sritis;
14.7.3. bendruomenės dalyvavimo skatinimas ir įtraukimas į visuomenės sveikatos
stiprinimo veiklą;
14.8. savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
14.9. kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla.
14.10. Biuro veiklos pobūdis – nespecializuotų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų
organizavimas ir jų teikimas savivaldybės gyventojams.
14.11. Biuro veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):
14.11.1. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas – 85.59;
14.11..2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90;
14.11..3. kvalifikacijos tobulinimas – 80.42.30;
14.11.4. fizinės gerovės užtikrinimo veikla – 93.04;
14.11.5. sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus
socialinį draudimą, veiklos reguliavimas – 84.12;
14.11.6. švietimui būdingų paslaugų veikla – 85.60.
15.Jeigu Biuro nuostatuose numatytai veiklai reikalinga licencija (leidimas), tai Biuras tokią
licenciją (leidimą) privalo turėti.

10.0
paremtas 6 atsiliepimais
Puikiai: 9+
6
Gerai: 7-9
0
Patenkinamai: 5-7
0
Silpnai: 3-5
0
Labai silpnai: 1-3
0
2018-05-03

Aktuali informacija ir jos pateikimas, patogus užsiėmimų laikas.

2017-06-09

Buvo labai įdomu. Sužinojau tikrai daug naujų dalykų. Galėtų būti šių mokymų tęsinys.

2017-06-08

Labai šaunūs užsemimai

2017-06-07

Šaunu, kad yra tokie kursai.

2017-06-07

Įdomūs ir naudingi užsiėmimai

Pridėti atsiliepimą


"*" - privalomi laukai
Mes paskaičiavome Jūsų atsiliepimo vertinimą
0.0
loading

Užsiėmimų tėvams žemėlapis

Padidinti