Palikti atsiliepimą Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį

Radviliškio Lizdeikos gimnazija

Gimnazija
Radviliškio r., Lizdeikos g. 6C, Radviliškis
+370 422 53567
Klasės nuo 7 iki 12

Gimnazijos vizija
Gimnazija yra aukštos ugdymo kokybės institucija, atvira vietos bendruomenei.
Gimnazija - tai bendruomenė, sudaranti sąlygas ugdytis visapusiškai asmenybei, formuojanti bendravimo kultūros, sveikos gyvensenos įgūdžius, atvira kaitai ir pasaulio kultūrai.
Gimnazijos pedagogai turintys aiškią veiklos perspektyvą, atviri įvairovei ir naujovėms, nuolat keliantys kvalifikaciją, kūrybiškai organizuojantys mokinių veiklą.
Gimnazijos misija
Ugdyti savarankišką, atsakingą, savo gyvenimą kurti gebančią asmenybę.
Ugdyti dorus, bendraujančius ir bendradarbiaujančius, pilietiškai sąmoningus, mokymuisi visą gyvenimą pasirengusius kūrybingus asmenis.

VIZIJAI REALIZUOTI SIEKIAMA ĮGYVENDINTI TOKIUS TIKSLUS IR UŽDAVINIUS:
1 tikslas. AUKŠTOS UGDYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
1.1. Tobulinti ugdymo turinį ir planavimą.
1.2. Pasirengti vidurinio ugdymo programų atnaujinimui, orientuotam į vaizdumą, trumpinimą bei motyvuotą mokymąsi.
1.3. Visapusiškai įvertinti mokinių pasiekimus rengiantis brandos egzaminams ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui.
1.4. Tobulinti ugdymo proceso kokybės stebėsenos ir savianalizės sistemą.
2 tikslas. MOKINIŲ UGDYMUISI PALANKIOS APLINKOS SUKŪRIMAS
2.1. Taikyti mokinių aktyvumą ir kūrybingumą ugdančius metodus.
2.2. Sudaryti sąlygas mokiniams atsikleisti ir plėtoti savo sugebėjimus.
2.3. Sistemingai taikyti lytiškumo ir sveikos gyvensenos programas visų dalykų pamokose bei neformaliajame ugdyme.
3 tikslas. PEDAGOGINIO POTENCIALO STIPRINIMAS
3.1. Nuolat kelti gimnazijos mokytojų kvalifikaciją.
3.2. Puoselėti palankią ir patrauklią darbinę aplinką gimnazijoje.
4 tikslas. METODINĖS IR MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
4.1. Modernizuoti bei atnaujinti mokymui bei mokymuisi reikalingą įrangą.
4.2. Kaupti ir skatinti naudotis parengtomis metodinėmis priemonėmis.
4.3. Kryptingai naudoti „krepšelio“ lėšas mokinių kūrybiškumui ugdyti.
5 tikslas. TĖVŲ ĮTRAUKIMAS Į GIMNAZIJOS VEIKLĄ
5.1. Įtraukti tėvus į mokinių ugdymo procesą.
5.2. Skatinti tėvus palaikyti „mokymosi mokytis“ filosofiją

Čia bus nurodytas bendras reitingas remiantis visais atsiliepimais, po to kai turėsime bent 5 ir daugiau atsiliepimų
Mokiniai/ Buvę mokiniai
2.8
Tėvai
0.0
Darbuotojai
8.8
Puikiai: 9+
0
Gerai: 7-9
1
Patenkinamai: 5-7
0
Silpnai: 3-5
0
Labai silpnai: 1-3
1
2018-01-11

Gimnazijoje yra puikių mokytojų, kurie visapusiškai formuoja vaiko asmenybę.

Atmosfera mokykloje nėra maloni dėl administracijos ir mokytojų nesutarimų, Praktikos darbai atliekami labai retai, daugumai pagal ugdymo programą numatytų darbų net nėra įrangos.  

2017-12-08

Įvairi popamokinė veikla, savitos tradicijos

Pridėti atsiliepimą


"*" - privalomi laukai
Mes paskaičiavome Jūsų atsiliepimo vertinimą
0.0
loading

Mokyklų žemėlapis

Padidinti