Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Šiaulių moksleivių namai

Šokiai, Muzika, Teatras, Dailė, Saviraiška
Šiauliai, Aušros al. 52, Šiauliai
+370 41 523687

Kiekviena šeima, kiekviena tauta turi savo istoriją, savo tradicijas. Šiaulių moksleivių namai – ne išimtis.
Įstaiga darbą pradėjo 1955 m. rugsėjo 1-ąją dieną. Įsteigti choreografijos, dramos, piešimo, darbščiųjų rankų, jaunųjų mičiūrininkų, radijo technikų, aviamodelistų, elektrotechnikų, foto mėgėjų, šaškių – šachmatų ir turizmo būreliai. Toliau buvo plečiama būrelių veikla, kasmet ieškoma įvairesnių darbo formų ir metodų. Moksleivių namuose dirba 54 darbuotojai: 14 aptarnaujančio personalo ir 40 pedagogų. Iš jų: 12 neformaliojo vaikų švietimo mokytojai, 13 neformaliojo vaikų švietimo vyresnieji mokytojai, mokytojai metodininkai – 11 ir 1 neformaliojo vaikų švietimo mokytojas ekspertas, du vadovai – II-osios vadybinės kvalifikacijos, vienas- III-osios vadybinės kvalifikacijos. Įstaigoje dirba daug gerų, kūrybingų ir darbščių kolektyvų vadovų, organizatorių. Jų dėka Moksleivių namuose įgyvendinami respublikiniai, tarptautiniai projektai, organizuojama gyva, įdomi veikla, puoselėjamos tradicijos, ieškoma naujų darbo formų ir metodų.Verčiant Moksleivių namų metraščio puslapius, daug buvo visko, tenkinant vaikų poreikius: įtemptų dienų, kai visi turėjome įrodyti savo darbo rezultatais, kad mes to verti, ir linksmų akimirkų, kai, pamiršę sunkumus, sugebėdavome ne tik patys linksmintis, bet ir pasirodyti kitiems. Puikūs konkursų rezultatai, kūrybingi ir įdomūs projektai, džiugūs kūrybiniai pasiekimai.
Čia visada pilna rimtų darbų, gerų idėjų, gražių svajonių – čia niekada negalima nurimti. Visi renginiai saviti, specifiniai ir nepakartojami, nes kiekvienas darbo sezonas būna kūrybinių ieškojimų, išvykų, švenčių sezonas.
MISIJA
Padėti vaikui ir jaunimui suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir būti savarankišku, veikliu, atsakingu žmogumi, norinčiu ir gebančiu nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą.
VIZIJA
Užtikrinti vaikų ir jaunimo gerovę, socialinės partnerystės pagrindu kuriant ir įgyvendinant kryptingas užimtumo, prevencijos ir edukacines programas, sąlygojančias sėkmingą vaikų ir jaunimo socializaciją, ugdančias jų kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius, saviraišką, gebėjimus ir polinkius, padedančias sudaryti geresnes socialines ir edukacines ugdymosi sąlygas. Moksleivių namai yra viešasis juridinis asmuo, Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Moksleivių namai priklauso neformaliojo švietimo mokyklų grupei. Tipas – neformaliojo vaiko švietimo mokykla. Moksleivių namų adresas – Aušros alėja 52, LT-76236 Šiauliai. Moksleivių namų steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybės taryba, kodas 8865774, adresas: Vasario 16-osios g. 62 LT-76295 Šiauliai. Mokymo forma: dieninė. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas (kodas 80).Mokymo kalba – lietuvių.
MOKSLEIVIŲ NAMŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
Moksleivių namų tikslai:
Suteikti galimybę vaikams ir jaunimui visapusiškai tyrinėti meno pasaulį, patirti pažinimo džiaugsmą, patiems aktyviai veikti, numatyti, ieškoti, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus, spręsti iškilusias problemas.
Kurti ir įgyvendinti kryptingas užimtumo, prevencijos ir edukacines programas, sąlygojančias sėkmingą vaikų ir jaunimo socializaciją, ugdančias jų kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius, saviraišką, gebėjimus ir polinkius.
Užtikrinti lygias ugdymosi sąlygas skirtingus gebėjimus turintiems, įvairios socialinės patirties ir poreikių vaikams ir jaunimui.
Suteikti praktinės veiklos įgūdžių, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius asmens ir Europos žmogui reikalingus komunikacinius gebėjimus.
Moksleivių namų uždaviniai:
Sudaryti vaikams ir jaunimui socialiai teisingas saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo galimybes.
Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos formų įvairovę.
Sudaryti sąlygas tenkinti vaiko įgimtus psichologinius saviraiškos ir pažinimo poreikius, lavinti kūrybines galias, padėti formuotis ir atsiskleisti gabumams, turtinti emocinę patirtį, ugdyti ir plėtoti socialinius ir komunikacinius gebėjimus, žadinti tautinio tapatumo jausmą.
Skatinti vaikų ir jaunimo pilietinės kultūros ugdymą.
Sudaryti elementarius aktyvaus dalyvavimo viešajame gyvenime įgūdžius.
Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui per meninę veiklą pažinti ir išreikšti save pačiomis įvairiausiomis meno priemonėmis ir formomis.
Grįsti vaikų ir jaunimo pasitikėjimą savimi, sudarant galimybes naujos asmenybės saviraiškai.
Moksleivių namų funkcijos:
Dirbame pagal mokslo metams sudarytą ir patvirtintą ugdymo planą. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir trunka 39 savaites, iš jų 35 savaitės skiriamos pasirinkto meninio ugdymo programai ir 4 savaitės – kultūrinei bei kūrybinei veiklai. Po birželio 1 d. vykdoma kūrybinė, kultūrinė, koncertinė, pažintinė ir kita veikla.
Studijos, būreliai, meniniai kolektyvai, klubai, iniciatyvinės grupės steigiamos atsižvelgiant į vaikų ir jaunimo interesus, jų tėvų pageidavimus, pedagogų pasirengimą ir turimus intelektualinius ir materialinius išteklius.
Neformalųjį vaikų švietimą būreliuose, studijose, meniniuose kolektyvuose, klubuose, iniciatyvinėse grupėse organizuojame pagal mokytojų metodinėse grupėse aprobuotas ir įstaigos direktoriaus patvirtintas programas. Dalyko programą sudaro šios dalys: įvadas, paskirtis, turinys, siektini rezultatai, pasiekimų ir pažangos vertinimas.
Moksleivių namai sudaro sąlygas vaikų ir jaunimo socializacijai, saviraiškai, aktyviam dalyvavimui kultūriniame ir socialiniame gyvenime. Vykdo laisvalaikio veiklos formų įvairovę, organizuoja vaikų ir jaunimo festivalius, šventes, parodas, akcijas, konkursus, stovyklas, plenerus, pažintines-koncertines keliones ir kt.
Muzika, teatras, šokis, dailė ir technologijos atspindi pagrindines Moksleivių namų veiklos sritis.
Ugdome pagarbą ir toleranciją tautinėms, kultūrinėms ir religinėms mažumoms, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrą ir gyvenimo būdų įvairovę.
Plėtojame vaikų ir jaunimo meninę kūrybą, per neformaliojo švietimo veiklą sudarydami sąlygas integracijai į visuomenę specialiųjų poreikių vaikams.
Tiriame ir apibendriname medžiagą apie vaikų ir jaunimo polinkius ir poreikius meninės kūrybos, meninio-estetinio lavinimo klausimais.
Pagal susitarimą teikiame informacinę ir metodinę pagalbą, bendradarbiaujame su švietimo, kultūros bei kitomis institucijomis.
Kartu su steigėju sudarome vaikams ir jaunimui saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas.
Vykdome žalingų įpročių prevenciją, įgyvendiname prevencijos, kryptingo užimtumo bei kitas programas.
Formuojame sveikos gyvensenos įgūdžius.
Sudarome sutartis bei prisiimame įsipareigojimus savo kompetencijos ribose.
Teikiame paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims pagal savo kompetenciją.

Nėra padėkų

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Būrelių žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Unikali, nuostabi pilna ideju turinti mokytoja

Nuostabus mokytojas . Labai gerai moko istorijos. Ačiū už žinias.

Nuostabi mokytoja

Gera mokytoja. Džiaugiamės.

Ačiū jums už istorijos pamokas!