Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Bendruomeniniai šeimos namai pietiniame rajone

Psichologinis konsultavimas, Tėvystės įgūdžių mokymai, Savęs pažinimas, Santykiai poroje
Šiauliai, "Šiaurės Lietuvos kolegija", Tilžės g. 22, Šiauliai
+370 673 32 642

Kar­tu su Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­be, Šiaurės Lietuvos kolegijoje  įkur­ti Šiau­lių mies­to bend­ruo­me­ni­niai šei­mos na­mai pietiniame rajone.  Bendruomeniniuose šeimos namuose pietiniame rajone tei­kia­ma komp­lek­si­nė pa­gal­ba šei­moms: mo­ko­ma po­zi­ty­vios tė­vys­tės, ug­do­mi šei­mos įgū­džiai, tei­kia­mos so­cio­kul­tū­ri­nės pa­slau­gos ir psi­cho­so­cia­li­nė pa­gal­ba, pa­de­da­ma įveik­ti šei­mo­je ky­lan­čias pro­ble­mas ir kri­zes, su­si­ju­sias su vai­kų auk­lė­ji­mu, šei­mos ir dar­bo įsi­pa­rei­go­ji­mų de­ri­ni­mu, smur­tu ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je, sky­ry­bo­mis, ar­ti­mo­jo ne­tek­ti­mi, ne­ga­lia.

To­kia įvai­ria­pu­sė pa­gal­ba tei­kia­ma vi­soms Šiau­lių mies­te gy­ve­nan­čioms šei­moms, ta­čiau la­biau­siai orien­tuo­ja­ma­si į jau­nas, so­cia­li­nių įgū­džių sto­ko­jan­čias, įvai­rių sun­ku­mų pa­ti­rian­čias šei­mas kar­tu vyk­dant pre­ven­ci­nę veik­lą sie­kiant įga­lin­ti šei­mą (as­me­nį) įveik­ti iš­ki­lu­sias pro­ble­mas.

Į sis­te­mi­nės pa­gal­bos šei­moms tei­ki­mą efek­ty­viai in­teg­ruo­ja­mi psi­cho­lo­gas ir užim­tu­mo spe­cia­lis­tas. Or­ga­ni­zuo­ja­mos in­di­vi­dua­lios ir gru­pi­nės kon­sul­ta­ci­jos, ve­da­mi ak­tua­lūs mo­ky­mai ir se­mi­na­rai. Tei­kia­mos trum­pa­lai­kės vai­kų prie­žiū­ros pa­slau­gos, su­da­rant ga­li­my­bę tė­vams da­ly­vau­ti Šiau­lių mies­to bend­ruo­me­ni­niuo­se šei­mos na­muo­se pietiniame rajone or­ga­ni­zuo­ja­muo­se už­siė­mi­muo­se. Taip pat nu­ma­to­ma vai­kams or­ga­ni­zuo­ti sto­vyk­las, ki­tas ug­do­mą­sias ir la­vi­na­mą­sias veik­las.

Visą informaciją apie Bendruomeniniuose šeimos namuose vykdomas veiklas bei teikiamas paslaugas rasite www.slk.lt (Šeimos namai) arba socialiniame tinkle Facebook: Šiaulių miesto bendruomeniniai šeimos namai.

EDITA JATKAUSKIENĖ
Projekto koordinatorė
Tel. (8 41) 525 100
Mob. 8 673 32 642
El. p. jatkauskiene.edita@slk.lt

Nėra padėkų

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Užsiėmimų tėvams žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

Ačiū už nuostabias pamokas :D

Noriu padėkoti, nes kiekvieną pamoką jūs mane motyvuojate mokytis ne tik biologija, bet ir kitas įvairias mokslo šakas. Jūs sudominote mokslu kuriuo nemaniau, kad kada nors būsiu susidomėjęs

Rima Ulozienė2023-10-12

Labai kompetetinga mokytoja, puikiai moka prieiti prie vaiko, mano sūnus buvo labai uždaras, bet mokytoją Rimą jis prisileido ir su noru ėjo į darželį. Ilgimės šios nuostabios mokytojos. Sėkmės ir kantrybės darbuose.

Dekinga visaip! Tobula mokytoja

Ačiū Jums už viską, miela MOKYTOJA!🥰