Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Rokiškio rajono savivaldybės Pedagoginė psichologinė tarnyba

Psichologinis konsultavimas, Tėvystės įgūdžių mokymai
Rokiškio r., J. Biliūno g. 2, Rokiškis
+370 458 32202
amžius nuo 3 iki 99

Tarnybos vizija: kvalifikuota, nuosekli, efektyvi pagalbos sistema specialiųjų poreikių rajono vaikams, laiduojančia jų socialinę integraciją visuomenėje bei lygias galimybes švietime.

Tarnybos misija: teikti pedagoginę, psichologinę, sveikatos specialistų pagalbą, užtikrinančią Rokiškio rajono specialiųjų poreikių, psichologinių ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, formuoti teigiamą rajono visuomenės požiūrį į šiuos asmenis. Sukurti saugią, mažiausiai varžančią psichologinę atmosferą mokymui, auklėjimui ir lavinimui.

Pedagoginė psichologinė tarnyba teikia specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (ar vaiko globėjams), gyvenantiems savivaldybės teritorijoje ir joje veikiančioms švietimo įstaigoms, pedagogams. Atlieka nuodugnų asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, konsultavimą, teikia rekomendacijas psichologiniu, pedagoginiu ir socialiniu aspektais, skiria specialųjį ugdymą. Veiklą grindžia komandinio bendradarbiavimo principu.

Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčių asmenų ugdimosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams.

Tarnybos uždaviniai:
kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdimosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdimosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti jam optimalią ugdimosi vietą ir formą;
stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų , rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdimosi poreikių,psichologinių, asmenybės ir ugdimosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;
padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdimosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdimosi problemų turinčių mokinių ugdymą.

PAGRINDINĖS TARNYBOS FUNKCIJOS

Įvertinti asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdimosi problemas, specialiuosius ugdymo poreikius, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skirti specialųjį ugdymą
Siūlyti ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoti teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą, rekomenduoti vaikui mokyklą.
Konsultuoti specialiųjų ugdimosi poreikių turinčius asmenis, jų tėvus( globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdimosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius- jų polinkių ir gabumų klausimais.
Teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdimosi poreikių, psichologinių ir ugdimosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdimosi problemų sprendimo klausimais, skleisti ir diegti specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves.
Inicijuoti naujų ugdymo vietų steigimą, specialiosios pedagoginės ir / ar/ psichologinės pagalbos teikimą, aplinkos pritaikymą specialiųjų poreikių asmenims.
Formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdimosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
Rengti ir įgyvendinti prevencijos ir kitas programas, padedančios veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdimosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdimosi problemų turinčius asmenis, sumažinti specialiosios pedagoginės pagalbos poreikį, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdimosi problemų ar jas spręsti.
Kaupti, analizuoti ir vertinti informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų ugdimosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdimosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir/ ar psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą.
Tarnyba gali vykdyti ir kitas jos nuostatuose nurodytas funkcijas, atitinkančias jos veiklos tikslą ir uždavinius.

Remiantis LR Švietimo ir mokslo ministrės R. Žakaitienės 2007 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. ISAK - 1374 "Dėl krizių valdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo", 2008-03-03 įsteigta Pedagoginės psichologinės tarnybos krizių valdymo komanda. Komandos paskirtis - padėti organizuoti krizės valdymą mokykloje, jei mokyklos krizių valdymo komanda negali to padaryti pati.
PPT komandos funkcijos: komandos nariai konsultuoja krizės valdymui būtinų žinių ir gebėjimų, t.y. komunikacijos, bendradarbiavimo, komandinio darbo, konfliktų sprendimo įgūdžių klausimais. PPT komandos koordinatorė - direktorė-psichologė Irena Zabulienė.

Nėra padėkų

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Užsiėmimų tėvams žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Ačiū už įskiepytą meilę knygai 🤍

Tikra, rūpestinga mokytoja: "perskaitytų knygų iš jūsų niekas neatims" ir kiti dalykai.

Pati geriausia mokytoja, ačiū už laiką kurį skiriate mūsų mokymui🙂