Padėkoti Pridėti įstaigą/pedagogą/renginį
BioPapa banner

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras

Psichologinis konsultavimas, Tėvystės įgūdžių mokymai
Tauragės r., K. Donelaičio g. 21, Tauragė
+370 446 55244
amžius nuo 3 iki 99

Konsultavimas ir korekcija

Psichologė

Tarnybos psichologė konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus arba rūpintojus) bei pedagogus. Konsultacijos būna individualios arba grupinės (vienu metu dalyvauja keli konsultuojami asmenys). Taip pat tarnybos psichologė veda grupinius užsiėmimus (vienu metu dalyvauja 6-14 grupės narių).

Specialioji pedagogė

Atlieka pedagoginį vertinimą, nustato mokinio (vaiko) žinių, mokėjimų, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms.
Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus), pedagogus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, individualiųjų ugdymo programų rengimo klausimais, rekomenduoja mokiniui (vaikui) tinkamą ugdymo įstaigą.
Teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams (globėjams), kaip atpažinti mokinio (vaiko) specialiuosius ugdymo poreikius ir kaip jam padėti mokykloje, namuose, kokius alternatyvius mokymo būdus, metodus bei priemones taikyti ugdymo procese.
Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (nesant specialistų ugdymo įstaigoje ar kitais išskirtiniais atvejais).
Atlieka šviečiamąjį darbą (paskaitos, pranešimai) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
Logopedė

Atlieka kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimą.
Logopedinio įvertinimo rezultatus aptaria su pačiu asmeniu, jo tėvais (globėjais), ugdančiu pedagogu, rekomenduoja ugdymo įstaigą.
Konsultuoja vaikus, tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus įvairiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų klausimais.
Teikia metodinę pagalbą tėvams (globėjams rūpintojams), pedagogams dėl asmenų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymo.
Teikia logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, jeiguvaikas nelanko ugdymo įstaigos ar kitais išimtiniais atvejais.
Specialiųjų poreikių vertinimas

Jei tėvai ar mokytojai pastebi, kad vaikui sunkiai sekasi įsisavinti bendrojo ugdymo programą, jis nuolat gauna neigiamus mokymosi pasiekimų vertinimus mokykloje, yra verta įsitikinti, ar vaikas turi reikiamus ugdymosi gebėjimus, ar ugdymo procese jam nereikalinga papildoma pagalba.

PPT specialistų komanda (psichologė, specialioji pedagogė, logopedė, gyd. neurologas) atlieka asmenų nuo 3 m. iki 18 m. (iki 21 m., jeigu jis mokosi bendrojo ugdymo įstaigoje) nuodugnų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą.

Įvertinimo tvarka

Į Tarnybą gali kreiptis tėvai (vaiko globėjai, rūpintojai) arba švietimo įstaigos specialiojo ugdymo komisija, gavusi vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu.
Atvykdami į Tarnybą atsineša:
mokytojo anketą arba vaiko stebėjimo kortelę ( jei vaikas ugdomas ikimokyklinėje įstaigoje);
SUK pažymą (4 forma);
išrašą iš vaiko medicininių dokumentų;
neįgalumo pažymėjimą (jei nustatytas);
vaiko lietuvių k. ir matematikos sąsiuvinius, piešinius.
Svarbu, kad pirmą kartą į tarnybą vaiką atvestų vienas iš tėvų, nes specialistai turi surinkti vaiko anamnezę: duomenis apie gimimo ir raidos ypatumus, socialinę vaiko aplinką, sunkumų atsiradimo ir pasireiškimo istoriją, gautą pagalbą ir pan.

Kadangi vertinimo tikslas yra išsiaiškinti turimus vaiko potencialius gebėjimus, vertinimas yra atliekamas iš ryto, kol vaikas yra nepavargęs.

Būtina išankstinė registracija tel. (8 446) 71511 arba el.p. tauragesppt@gmail.com.

Brandumo įvertinimas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymas (Nr. ISAK – 2173) reglamentuoja tvarką, kuria remiantis vaikams, norintiems pradėti lankyti priešmokyklinę grupę, nors tais kalendoriniais metais jiems dar nesueina 6 m. arba pirmąją klasę, nors tais kalendoriniais metais jiems dar nesueina 7 m., turi būti atliktas brandos įvertinimas.

Tarnyboje vaikų brandos mokyklai vertinimai atliekami nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Nėra padėkų

Padėkoti


"*" - privalomi laukai
loading

Užsiėmimų tėvams žemėlapis

Padidinti

Paskutinės padėkos

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Ačiū už įskiepytą meilę knygai 🤍

Tikra, rūpestinga mokytoja: "perskaitytų knygų iš jūsų niekas neatims" ir kiti dalykai.

Pati geriausia mokytoja, ačiū už laiką kurį skiriate mūsų mokymui🙂